Statut Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Tomasz Olszewski   
08.01.2012.
Załącznik do uchwały Nr V/72/2007
Rady Powiatu Pilskiego
z dnia 28 lutego 2007r.

 

STATUT
POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W PILE

 
§ 1

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile zwane dalej „Centrum” działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.),
2) ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.),
3) ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.),
4) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535, z późn. zm.),
5) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U. Nr 180, poz.1493 ),
6) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 249, poz. 2104),
7) niniejszego statutu.

§ 2

1. Siedzibą Centrum jest miasto Piła.
2. Centrum obejmuje swoim działaniem obszar Powiatu Pilskiego.

§ 3

1. Centrum jest jednostką organizacyjną Powiatu Pilskiego.
2. Centrum finansowane jest na zasadach ustalonych dla jednostek sektora finansów publicznych.
3. Odpowiedzialność za gospodarkę finansową Centrum ponoszą Dyrektor Centrum i w zakresie mu powierzonym Główny Księgowy Centrum.

§ 4

Celem Centrum jest realizacja zadań Powiatu określonych ustawami wymienionymi w § 1 , w szczególności w ustawie o pomocy społecznej i ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

§ 5

1. W celu realizacji zadań powiatu z zakresu pomocy społecznej Centrum współpracuje z organami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi.
2. Centrum może zlecić innym podmiotom realizację zadań wynikających z ustawy pomocy społecznej.

§ 6

Centrum sprawuje nadzór nad działalnością rodzinnej opieki zastępczej, ośrodka adopcyjno – opiekuńczego, jednostek specjalistycznego poradnictwa w tym rodzinnego oraz ośrodków wsparcia, domów pomocy społecznej i placówek opiekuńczo – wychowawczych.

§ 7

1. Dyrektora Centrum zatrudnia Zarząd Powiatu w Pile.
2. Centrum kieruje Dyrektor i reprezentuje go na zewnątrz.
3. Dyrektor Centrum pełni funkcję pracodawcy dla pracowników zatrudnionych w Centrum.
4. Prawa i obowiązki pracowników zatrudnionych w Centrum regulują przepisy ustawy o pracownikach samorządowych.

§ 8

Organizację i zasady funkcjonowania oraz zakres działania Centrum określa Regulamin Organizacyjny uchwalony przez Zarząd Powiatu.

§ 9

Zmiana treści Statutu może nastąpić w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

                                                                                                                                                                                                    

Uchwała Nr XII.112.2011 Rady Powiatu w Pile z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie zmian w Statucie  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile.

 

Zmieniony ( 20.02.2012. )
 
« poprzedni artykuł