Logowanie


Nie pamiętasz hasła?
Konto? Zarejestruj się!

Kolporter RSS

Odwiedza nas 1 gość

Statystyka

Użytkowników: 506
Artykułów: 320
Adresów: 16
Odwiedzających: 1258215
UWAGA !!! PRACA !!! Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Tomasz Olszewski   
13.02.2017.

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW DO PRZESZKOLENIA I ZATRUDNIENIA
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile ogłasza nabór kandydatów do przeszkolenia i zatrudnienia na stanowisku  Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej .
Pożądane kompetencje kandydatów:
- wiedza na temat obszaru niepełnosprawności i elementów wspomagających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych;
- znajomość przepisów administracyjnych i regulacji prawnych dotyczących osób niepełnosprawnych;
- znajomość sytuacji rynku pracy oraz sieci podmiotów działających na rzecz osób niepełnosprawnych;

 

UWAGA: preferowani do przeszkolenia i zatrudnienia będą kandydaci zamieszkali na terenie powiatu pilskiego i posiadający prawo jazdy kat. B.
Pożądane cechy osobowości kandydatów (kompetencje miękkie):
- dyspozycyjność i mobilność– możliwość pomocy osobie niepełnosprawnej w wyznaczonych porach;
- asertywność – konieczność utrzymania określonych granic we współpracy z osobą z niepełnosprawnością;
- dyskrecja – konieczność zachowania w tajemnicy informacji, dotyczących osoby z niepełnosprawnością i jej otoczenia;
- wrażliwość, empatia i umiejętność współpracy z ludźmi – umiejętność „spojrzenia na świat oczami drugiej osoby”, konieczność nawiązania pozytywnych relacji z osobą z niepełnosprawnością i jej rodziną, opartych na wzajemnym szacunku i zaufaniu;
- sprawność fizyczna – warunki fizyczne umożliwiają wywiązywanie się z zadań z zakresu pomocy osobie z niepełnosprawnością;
- wytrwałość i cierpliwość – odporność na frustracje, niepowodzenia i trudności;
- samodzielność w myśleniu i działaniu – umiejętność przewidywania konsekwencji swoich działań, radzenia sobie w trudnych sytuacjach, kreatywność;
- umiejętność komunikacji – rozumiana jako zdolność prostego przekazu informacji dostosowanego do „ograniczeń” odbiorcy oraz jako zdolność wysłuchiwania.
Pożądane doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi:
Formalne: minimalne roczne doświadczenie w pracy z osobą z niepełnosprawnością poświadczone formalnie poprzez świadectwo pracy, referencje, umowę o pracę/cywilno-prawną, zaświadczenie o odbytym lub odbywanym wolontariacie lub nieformalnie: CV, list motywacyjny kandydata na Asystenta osobistego opisujący posiadane doświadczenie (w tym np. cykliczna i długotrwała opieka nad członkiem rodziny), referencje, polecenia.
Cele pracy Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej:
- umożliwienie niezależnego, samodzielnego i aktywnego funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami w życiu społecznym i zawodowym,
- pomoc osobom z niepełnosprawnością w wykonaniu podjętych już przez nich działań oraz inspirowanie i zachęcanie do aktywności, doradzanie, wsparcie psychiczne i emocjonalne, pomoc w nawiązywaniu nowych relacji społecznych, motywowanie do aktywnego korzystania z ról życia osobistego, społecznego i zawodowego.
Przykładowy katalog usług Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej:
- pomoc w udziale w zajęciach rehabilitacyjnych i rekreacyjnych,
- pomoc w dojeździe do pracy/ szkoły, w wyjściu do sklepu/ urzędu,
- pomoc podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych w szkole oraz na uczelni,
- pomoc w dotarciu i uczestniczeniu w kursach zawodowych oraz szkoleniach,
- pomoc podczas podróży środkami komunikacji miejskiej jak i pozostałymi środkami komunikacji,
- pomoc w innych potrzebach zgłoszonych przez osobę niepełnosprawną wynikających z jej indywidualnych potrzeb.
Warunki szkolenia i zatrudnienia:
-Nkompetencje, doświadczenie oraz predyspozycje osobowościowe opisane powyżej weryfikowane będą podczas rozmowy kwalifikacyjnej poprzez psychologa i doradcę zawodowego;
- warunkiem zatrudnienia będzie ukończenie z wynikiem pozytywnym: 1) Kursu asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej (130h dydaktycznych),  2) Kursu pomocy przedmedycznej (10h dydaktycznych) oraz 3) Kursu zarządzania emocjami (16h dydaktycznych). Kursy finansowane są przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile.
- zatrudnienie nastąpi niezwłocznie po przeprowadzeniu procedury naboru, w której startować mogą przeszkoleni kandydaci, okres zatrudnienia do dnia 31.12.2018 r.
- zatrudnienie w ramach projektu w Poddziałaniu 7.2.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na podstawie umów cywilnoprawnych.
Wymagane dokumenty:
- CV,
- list motywacyjny,
- kopie dokumentów poświadczające posiadane kwalifikacje i przebieg pracy zawodowej w tym dokumenty potwierdzające doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi,
- oświadczenie o niekaralności, korzystaniu z pełni praw publicznych oraz pełnej zdolności do czynności prawnych (według wzoru do ogłoszenia),
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:  "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922 j.t. z poźn. zm.)."
Forma i termin składania dokumentów:
Preferowaną formą jest stawiennictwo i osobiste złożenie dokumentów w siedzibie Powiatowego centrum Pomocy Rodzinie w Pile, al. Niepodległości 37, 64-920 Piła  w godzinach pracy PCPR od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 w terminie do 28.02.2017 r.
Dokumenty można również przesyłać:
- drogą elektroniczną (skany) na adres email:  pcpr_pila@pro.onet.pl, w tytule wiadomości wpisując: ASYSTENT OSOBISTY 7.2.1 WRPO.
- pocztą tradycyjną na adres: PCPR Piła, al. Niepodległości 37, 64-920 Piła , na kopercie wpisując: ASYSTENT OSOBISTY 7.2.1 WRPO.
W przypadku składania dokumentacji drogą poczty elektronicznej lub tradycyjną decyduje data nadania wiadomości/listu.

 OŚWIADCZENIE KANDYDATA

 

Zmieniony ( 14.02.2017. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »