OGŁOSZENIE - NABÓR PARTNERA Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Tomasz Olszewski   
29.11.2017.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile  na podstawie Art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 -2020 (Dz. U. 2014 poz. 1146 ze zm.) ogłasza otwarty nabór Partnera do realizacji projektu pn. „Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu powiatu pilskiego” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014- 2020. Konkurs nr: RPWP.07.02.02-IZ-00-30-004/17, Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne, Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe.

OGŁOSZENIE

INFORMACJA O WYBORZE PARTNERA

Zmieniony ( 21.12.2017. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »