Ogłoszenie o otwartym naborze partnera (Unieważnione) Utwrz PDF Drukuj Pole znajomemu
Redaktor: Tomasz Olszewski   
04.07.2019.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile  na podstawie art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 -2020 (Dz. U. 2017 poz. 1475) ogłasza otwarty nabór Partnera do realizacji projektu realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014- 2020. Konkurs nr: RPWP.07.02.02-IZ.00-30-001/19, Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne, Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe.

OGŁOSZENIE

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU OGŁOSZENIA  

Zmieniony ( 18.07.2019. )
 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »