Logowanie


Nie pamiętasz hasła?
Konto? Zarejestruj się!

Kolporter RSS

Statystyka

Użytkowników: 432
Artykułów: 311
Adresów: 16
Odwiedzających: 1071395
Dodatkowe kryteria przyznawania dofinansowań ze środków PFRON
Redaktor: Tomasz Olszewski   
06.04.2018.

Dodatkowe kryteria przyznawania dofinansowań ze środków PFRON do likwidacji barier architektonicznych:

I Stopień niepełnosprawności.

  1. Osoby z dysfunkcją narządu ruchu

- znaczny 9 pkt

- umiarkowany 5 pkt

  1. Osoby z dysfunkcja narządu wzroku

- znaczny 7 pkt

- umiarkowany 4 pkt

  1. Osoby niepełnosprawne z ogólnego stanu zdrowia mające trudności w poruszaniu się:

- znaczny 4 pkt

- umiarkowany 2 pkt

  1. Osoby z deficytami rozwojowymi (upośledzenie umysłowe)

– znaczny 4 pkt

- umiarkowany 2 pkt

  1. Dzieci

- do lat 6 - ilość punktów jak przy stopniu umiarkowanym

- powyżej 6 lat do 16 - ilość punktów jak przy stopniu znacznym

II Sytuacja zawodowa

1. zatrudniony 4 pkt

2. młodzież od lat 18 – 24 ucząca się w systemie szkolnym lub studiująca 4 pkt

3. bezrobotny poszukujący pracy 3 pkt

4. rencista , emeryt nie zainteresowany podjęciem pracy 2 pkt

5. dzieci i młodzież powyżej 6 lat do 18 4 pkt

6. dzieci do lat 6 0 pkt

III Sytuacja mieszkaniowa

1. samotny 5 pkt

2. z rodziną 3 pkt

IV Sposób poruszania się

1. Wózek inwalidzki 13 pkt

2. Kule, balkonik 5 pkt

3. Chodzi samodzielnie 0 pkt

V. Korzystanie ze środków PFRON na likwidacje barier architektonicznych

1. Nie korzystano 5 pkt

2. Powyżej 5 lat 2 pkt

3. Do 5 lat 0 pkt.

VI. Osoby niepełnosprawne wspólnie zamieszkujące

1. znaczny 5 pkt

2. umiarkowany 2 pkt


Jeżeli wnioskodawca zamieszkuje z inną osobą niepełnosprawną mającą trudności w poruszaniu się, w stosunku do tej osoby bierze się pod uwagę jej stopień niepełnosprawności i stosuje punktację z poz. I.


Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych mogą otrzymać osoby, które uzyskały 30 punktów i więcej.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych wnioski osób dorosłych o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym rozpatrywane są w oparciu o ocenę sytuacji społecznej wnioskodawcy.


Kryteria oceny wniosku

Liczba punktów

Maks. liczba punktów

Punktacja wniosku

1

Posiadany stopień niepełnosprawności (lub równoważne)

a)

Znaczny

10

10

 

b)

Umiarkowany

5

 

c)

Lekki

0

 

2

Wysokość dochodu

a)

Do 1.000

10

10

 

b)

1.001-1.500

7

 

c)

1501- 2.000

4

 

d)

Powyżej 2.000

1

 

3

Korzystanie z turnusów

a)

Nie korzystał

10

10

 

b)

Korzystał w 2015

5

 

c)

Korzystał w 2016

1

 

Razem ocena wniosku

30

 

Dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego przyznawane są osobom, które otrzymały 22 punkty i więcej.

 

 

Zmieniony ( 06.04.2018. )
 
Dofinansowania z zakresu rehabilitacji społecznej w 2018r.
Redaktor: Tomasz Olszewski   
26.02.2018.

Zasady przyznawania dofinansowania  z zakresu rehabilitacji społecznej w 2018 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile informuje, iż w dniu 22 lutego 2018 r.  Rada Powiatu w Pile podjęła uchwałę w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 r.

W związku z tym przyjmowane są wnioski o dofinansowania do:
- turnusów rehabilitacyjnych;
- przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych;
- likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się;
- sprzętu rehabilitacyjnego.

1.Turnusy rehabilitacyjne:
Dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym mogą otrzymać:
- osoby z I i II grupą, które nie otrzymały dofinansowania w 2017 r.
- dzieci i młodzież ucząca się, do 24 roku życia
Podstawa prawna:   § 5 ust. 12 oraz § 6 ust. 3 rozporządzenia w sprawie turnusów rehabilitacyjnych Dz.U. z 2007, Nr 230, poz. 1694 ze zm.

2. Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze:

- wartość dofinansowania może wynosić maksymalnie do 70% refundacji Narodowego Funduszu Zdrowia.
Podstawa oprawna: § 13 ust. 2 pkt. 2 rozporządzenia z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON Dz.U. z 2013, poz. 1190 ze zm.

3. Zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny:

- wysokość dofinansowania może wynosić maksymalnie do 40% wartości sprzętu  (nie więcej jednak niż 4.000,- dla jednego wnioskodawcy).
Podstawa prawna: § 13 ust. pkt .1 rozporządzenia z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON Dz.U. z 2013, poz. 1190 ze zm.

4. Likwidacja barier architektonicznych, technicznych,  w  komunikowaniu się:
wysokość dofinansowania może wynosić maksymalnie do 50% kosztów realizacji zadania (nie więcej jednak niż 8.000,- dla jednego zadania).
Podstawa prawna: § 13 ust. 4 rozporządzenia z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON Dz.U. z 2013, poz. 1190 ze zm.

5. Sport, kultura, rekreacja, turystyka osób niepełnosprawnych:
Wysokość dofinansowania może wynosić maksymalnie do 40% kosztów realizacji zadania (nie więcej jednak niż  5.000,- dla jednego wniosku).
Podstawa prawna: § 13 ust. 1 rozporządzenia z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON Dz.U. z 2013, poz. 1190 ze zm.

 

Zmieniony ( 26.02.2018. )
 
ZOSTAŃ RODZICEM ZASTĘPCZYM !!!
Redaktor: Tomasz Olszewski   
01.02.2018.

Preferowany wiek kandydata 25-60 lat;
Kandydaci na szkolenie spełniają kryteria wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej:

  • nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;
  • wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;
  • nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;
  • są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone:

a) zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
b) opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej wystawioną przez psychologa (możliwość uzyskania opinii bezpłatnie w siedzibie PCPR);
c) zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym: rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego, właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań, wypoczynku i organizacji czasu wolnego.

Rodzinę zastępczą tworzą małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim.
Rodzinie zastępczej (która nie jest spokrewniona z dzieckiem) przysługuje świadczenie pieniężne w wysokości 1.500,00 zł miesięcznie na pokrycie kosztów związanych z potrzebami dziecka umieszczonego w rodzinie.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile
Al. Niepodległości 37 (V pietro)
64-920 Piła
tel. 67 349 12 08 fax 67 349 12 07
e-mail: pcpr_pila@pro.onet.pl

 

 

Zmieniony ( 01.02.2018. )
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 8 - 14 z 96