Logowanie


Nie pamiętasz hasła?
Konto? Zarejestruj się!

Kolporter RSS

Odwiedza nas 1 gość

Statystyka

Użytkowników: 434
Artykułów: 314
Adresów: 16
Odwiedzających: 1120504
Życzenia z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego
Redaktor: Tomasz Olszewski   
29.05.2018.
Zmieniony ( 30.05.2018. )
 
Klauzula informacyjna
Redaktor: Tomasz Olszewski   
25.05.2018.

Klauzula informacyjna

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile informuje, że:
1) administratorem danych osobowych jest  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile z siedzibą przy al. Niepodległości 37, 64-920 Piła zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych,
2) inspektorem danych osobowych u Administratora jest p. Gwidon Góźdź, tel. 67 349 12 08, e-mail: pcpr_pila@pro.onet.pl,
3) Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań ustawowych, w szczególności ustawy o pomocy społecznej, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, i nie będą udostępniane innym odbiorcom, chyba ze przepis szczególny stanowi inaczej,
4) podstawą przetwarzania danych osobowych jest przepis prawa, umowa lub warunek zawarcia umowy,
5) Administrator danych informuje, że osoba/y, których dane dotyczą w związku z przetwarzaniem, ma prawo do:
żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
przenoszenia danych,
wniesienia skargi do organu nadzorczego,
cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
6) Dane osobowe przetwarzane w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pile nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
7) Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z ustaw, oraz wynikających z zawartej umowy.

 

 
Dodatkowe kryteria przyznawania dofinansowań ze środków PFRON
Redaktor: Tomasz Olszewski   
06.04.2018.

Dodatkowe kryteria przyznawania dofinansowań ze środków PFRON do likwidacji barier architektonicznych:

I Stopień niepełnosprawności.

  1. Osoby z dysfunkcją narządu ruchu

- znaczny 9 pkt

- umiarkowany 5 pkt

  1. Osoby z dysfunkcja narządu wzroku

- znaczny 7 pkt

- umiarkowany 4 pkt

  1. Osoby niepełnosprawne z ogólnego stanu zdrowia mające trudności w poruszaniu się:

- znaczny 4 pkt

- umiarkowany 2 pkt

  1. Osoby z deficytami rozwojowymi (upośledzenie umysłowe)

– znaczny 4 pkt

- umiarkowany 2 pkt

  1. Dzieci

- do lat 6 - ilość punktów jak przy stopniu umiarkowanym

- powyżej 6 lat do 16 - ilość punktów jak przy stopniu znacznym

II Sytuacja zawodowa

1. zatrudniony 4 pkt

2. młodzież od lat 18 – 24 ucząca się w systemie szkolnym lub studiująca 4 pkt

3. bezrobotny poszukujący pracy 3 pkt

4. rencista , emeryt nie zainteresowany podjęciem pracy 2 pkt

5. dzieci i młodzież powyżej 6 lat do 18 4 pkt

6. dzieci do lat 6 0 pkt

III Sytuacja mieszkaniowa

1. samotny 5 pkt

2. z rodziną 3 pkt

IV Sposób poruszania się

1. Wózek inwalidzki 13 pkt

2. Kule, balkonik 5 pkt

3. Chodzi samodzielnie 0 pkt

V. Korzystanie ze środków PFRON na likwidacje barier architektonicznych

1. Nie korzystano 5 pkt

2. Powyżej 5 lat 2 pkt

3. Do 5 lat 0 pkt.

VI. Osoby niepełnosprawne wspólnie zamieszkujące

1. znaczny 5 pkt

2. umiarkowany 2 pkt


Jeżeli wnioskodawca zamieszkuje z inną osobą niepełnosprawną mającą trudności w poruszaniu się, w stosunku do tej osoby bierze się pod uwagę jej stopień niepełnosprawności i stosuje punktację z poz. I.


Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych mogą otrzymać osoby, które uzyskały 30 punktów i więcej.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych wnioski osób dorosłych o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym rozpatrywane są w oparciu o ocenę sytuacji społecznej wnioskodawcy.


Kryteria oceny wniosku

Liczba punktów

Maks. liczba punktów

Punktacja wniosku

1

Posiadany stopień niepełnosprawności (lub równoważne)

a)

Znaczny

10

10

 

b)

Umiarkowany

5

 

c)

Lekki

0

 

2

Wysokość dochodu

a)

Do 1.000

10

10

 

b)

1.001-1.500

7

 

c)

1501- 2.000

4

 

d)

Powyżej 2.000

1

 

3

Korzystanie z turnusów

a)

Nie korzystał

10

10

 

b)

Korzystał w 2015

5

 

c)

Korzystał w 2016

1

 

Razem ocena wniosku

30

 

Dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego przyznawane są osobom, które otrzymały 22 punkty i więcej.

 

 

Zmieniony ( 06.04.2018. )
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 8 - 14 z 98